สำนักงานบัญชี วี อาร์ สหบัญชีกรุ๊ป

08-6881-8051, 0-2225-9735
info@vrsahabunchee.co.th

แคตตาล็อกออนไลน์

รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง บริษัท ห้างหุ้นส่วน

หมวดหมู่สินค้า :  ผู้ตรวจสอบบัญชี
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

ตัวอย่างของขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) มีดังนี้

1. กรรมการของบริษัทจองชื่อนิติบุคคล ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล

2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้ระบุ วาระการประชุมเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัท รวมทั้ง แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อ) ที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคำบอกกล่าว ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที่ดำเนินการหลังสุดเป็นวันแรก แห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น

3. ในการลงมติให้แก้ไขชื่อ และตราสำคัญของบริษัท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อ) ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. จัดทำ คำขอจดทะเบียน รายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อบริษัท) โดยให้ กรรมการตามอำนาจที่จดทะเบียนไว้เป็นผู้ขอจดทะเบียนแล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

5. ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนตราสำคัญไว้โดยระบุชื่อบริษัทไว้ในตรา บริษัทต้องจดทะเบียนแก้ไข ตราสำคัญให้สอดคล้องกับชื่อใหม่ด้วย ให้ระบุรายการแก้ไขตราสำคัญไว้ในคำขอจดทะเบียนเดียวกับการแก้ไขชื่อบริษัท

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) และดวงตรา

1. ชื่อบริษัทที่ได้เปลี่ยนใหม่

2. ดวงตราสำคัญใหม่

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) และดวงตรา

1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)

2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)

4. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ

5. หนังสือบริคณห์สนธิ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

6. หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มี กฎหมายพิเศษควบคุม)

7. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจ

ค่าบริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ 5,000 บาท


สำนักงานบัญชี วี อาร์ สหบัญชีกรุ๊ป
ที่อยู่ : 343 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100
โทรศัพท์ : 08-6881-8051, 0-2225-9735
แฟกซ์ : 0-2621-0945
Line ID : 0868818051
อีเมล : info@vrsahabunchee.co.th
เว็บไซต์ : https://vraccount.yellowpages.co.th
เวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-17:00,เสาร์ เวลา 8:30-17:00 (หยุด 2 เสาร์สุดท้ายของเดือน)
พิกัด : 13.75213 , 100.50694

สินค้าแนะนำ