สำนักงานบัญชี วี อาร์ สหบัญชีกรุ๊ป

08-6881-8051, 0-2225-9735
info@vrsahabunchee.co.th

แคตตาล็อกออนไลน์

 • รับทำบัญชีทั่วราชอาณาจักรไทย

    บริการรับทำบัญชี รับทำบัญชีทั่วราชอาณาจักรไทย รับทำบัญชีและสอบบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และมีประสบการณ์ในการ ทำบัญชีมากกว่า 10 ปี ให้สอบถามบริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบบัญชีทำด้วยคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบใบกำกับภาษี ภาษีซื้อภาษีขาย ให้บ...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • รับตรวจสอบบัญชี

  รับตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยทีมงานผู้สอบบัญชี รับอนุญาตที่มีประสบการณ์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีไว้อย่างถูกต้องกับสภาวิชาชีพบัญชีโดยมีการวางหลักประกันตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพอย่างถูกต้องครบถ้วน   การตรวจบัญชีมีวัตถุประสงค์คือ ...   1. ตรวจสอบบั...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • บริการยื่นภาษี

  บริการยื่นภาษี รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริการยื่น ภ.ง.ด. 90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป บริการยื่น ภ.ง.ด. 91  แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว ...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน

  จดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม การจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจำกัด (ติดต่อเรา)  1. จองชื่อ  2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ผู้เริ่มก่อการขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)  3. ส่งหนังสือนัดประ...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง บริษัท ห้างหุ้นส่วน

  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง  ตัวอย่างของขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อ) มีดังนี้ 1. กรรมการของบริษัทจองชื่อนิติบุคคล ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล 2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ โดยส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวั...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี

  การเลิกและการชำระบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วน ขั้นตอนการจดเลิกบริษัทหรือการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด การจดเลิกบริษัทหรือการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท มีขั้นตอนดำเนินการรวม 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท ดังนี้ การประชุมคร...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • ให้คำปรึกษาทางบัญชี

  ให้คำปรึกษาทางบัญชี ให้คำปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ในเวลาทำการ 8.30 – 17.00 น. สำนักงานบัญชี วี อาร์ สหบัญชีกรุ๊ป  08-6881-8051, 0-2225-9735 

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • อบรมบัญชี TA CPA

  อบรมบัญชีสำหรับทำงาน  อบรมบัญชี สอนเสริมเพิ่มเกรด, อบรม TA CPA, อบรมบัญชีสำหรับทำงาน, รับจัดสัมมนา In house  รับอบรมบัญชี ภาษีอากร และการเงินธุรกิจ รับอบรมบัญชี โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และมีสบการณ์ในการ สอนบัญชีมากกว่า 10 ปี อัตราค่าสอนชั่วโมงละ 75-500 บาท รับอบรมบัญชี ทั้งกลุ่มและเดี่ยว รับสอนทั่วประเทศ

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • การบัญชีระหว่างประเทศ

  Business information V.R. Sahabunchee Group Co., Ltd. Accounting Office Services We focus on providing full accounting services including advisory and consultancy services, solving problems, accounting services under the Accounting Act and Revenue Code, set accounting system, auditing, tax filing, preparing financial statements, business reg...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ
 • งบการเงินภาษาญี่ปุ่น

  ヴィーアーサハバンシーグループ会計事務所 会計サービス 会社設立登記 会計監査サービス 無料で会計サービスについての相談 連絡先:02-225-9735、086-881-8051   事務内容 弊社ヴィーアーサハバンシーグループはタイにおける会計コンサルティング、会計記帳代行、会計問題解決、会計システムの相談、財務諸表作成、税務会計、会計監査、税務対策、税務申告書作成等の会計サービス及び会社設立登記、付加価値税事業者登録等の会社設立サポートをご提供しております。中小企業のお客様方に会計スタッフのコスト、会計による労働負担や会計税務の間違いのリスクを減らすこともできます。   弊社ヴィーアーサハバンシーグループは経...

  หมวดหมู่ : ผู้ตรวจสอบบัญชี

  ราคา : ติดต่อผู้ขาย

  ต้องการสั่งซื้อ